Családfa kutatás

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Családtörténeti kutatás

 

A családtörténeti kutatásoknál megkerülhetetlen forrásegyüttes, az anyakönyvek sorozata 1827–1828-tól – településenként kisebb-nagyobb hiányokkal számolva – a Békés Megyei Levéltárban is fellelhető. Az 1827:XXIII. törvénycikk elrendelte ugyanis a felekezeti anyakönyvek két példányban való vezetését, a másodpéldányokat ez időtől a törvényhatóságok levéltárai őrizték. Az 1827-et megelőző időszak matrikulái a helyi plébániákon, lelkészi hivatalokban, illetve egyházi levéltárakban eredetiben, vagy a Magyar Országos Levéltár X-szekciójában mikrofilmmásoltaban kutathatók. Az Országos Levéltárban őrzött mikrofilmek – amelyek az egyházaknál és a levéltáraknál lévő anyakönyvek alapján készültek, tehát a legteljesebbek – kölcsönözhetők levéltárunkba. A postaköltség a kutatót terheli. Az izraelitákat anyakönyvek vezetésére hivatalosan csak 1851-ben kötelezték, szórványosan azonban ennél korábbi gyakorlat is kimutatható. Az 1895. október 1-jével életbe lépett állami anyakönyvezés (1894:XXXIII. törvénycikk) nyomán keletkezett anyakönyvi másodpéldányok az 1980. évvel bezárólag kerültek levéltárba. Ez utóbbiak kutatása a vonatkozó hatályos törvényi előírások figyelembevételével lehetséges.

Az anyakönyvi adatok nyomán összeállított leszármazási táblán szereplő egy-egy ős életútja kiegészítő kutatással rekonstruálható. A XVIII. század első felében magánföldesúri kezdeményezésre letelepített jobbágycsaládok származási helye jórészt a Harruckernek Magyar Országos Levéltárban őrzött iratanyagából állapítható meg. A kérdéses irategyüttes mikrofilmen levéltárunkban szintén hozzáférhető. A családfő vagyoni helyzete a Békés Megyei Levéltár feudális kori összeírás-gyűjteménye alapján tisztázható. A befutott pálya, a családi-baráti-hivatali kapcsolatrendszer hű tükrei a gyászjelentések és a nekrológok sorozatai. Számottevő megyei vonatkozású, XIX–XX. század fordulójáról származó nyomtatott gyászlevél maradt fenn a gyulai Ladics család iratai között, nekrológok, gyászjelentések az 1882–1944-ig megjelenő Békés hasábjain olvashatók. Az esetleges névváltoztatások helyi szinten az alispáni iratokban, illetve a Békésvármegye Hivatalos Lapjában találhatók meg. Szerencsés esetben a XIII. Családok és a XIV. Személyek fondfőcsoport iratanyaga érdemlegesen lendítheti előre a részletkutatást.

Amennyiben a keresett személy nemesi származású, szakkönyvtárunk genealógiai irodalma jelentheti a kiindulást. Bár Békés vármegye nemesi közgyűlésének nemességi iratai (acta nobilitaria) – elhanyagolható kivételtől eltekintve – nem maradtak fenn, a közgyűlési jegyzőkönyvek megörökítették a nemeslevél itteni kihirdetését.

A családtörténet iránt elmélyülten érdeklődő kutató részletes tájékoztatást talál a Magyar Országos Levéltár honlapján.

Változás a felekezeti anyakönyvi másodpéldányok kutatásában

Változás az állami anyakönyvi másodpéldányok kutatásában

A Békés Megyei Levéltár felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak települések szerint jegyzéke

Magyar Országos Levéltár őrizetében lévő egyes Békés megyére vonatkozó felekezeti anyakönyvei mikrofilmmásolatainak jegyzéke

XXXIII. 1. Az MNL Békés Megyei Levéltárában őrzött állami anyakönyvek jegyzéke